Site news

แจ้งปิดระบบ TSU e-Learning

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
แจ้งปิดระบบ TSU e-Learning
โดย ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ - จันทร์, 5 กุมภาพันธ์ 2018, 1:20PM
 

เนื่องวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น. สำนักคอมจะปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อมหม้อแปลง จึงขอปิดระบบในวันและเวลาดังกล่าว