Site news

แจ้งปิดระบบ TSU e-Learning

 
Picture of ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
แจ้งปิดระบบ TSU e-Learning
 

เนื่องวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น. สำนักคอมจะปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อมหม้อแปลง จึงขอปิดระบบในวันและเวลาดังกล่าว