Site news

การอัพโหลดไฟล์ในระบบ TSU Learning

 
Picture of ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
การอัพโหลดไฟล์ในระบบ TSU Learning
 

ไฟล์ที่จะทำการอัพโหลดเข้าสู้ระบบ TSU Learning ได้ต้องมีลักษณะดังนี้

1. มีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 20 mb
2. ชื่อของไฟล์ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น