Site news

แจ้งการใช้ระบบ TSU-Learning ระบบใหม่

 
Picture of ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
แจ้งการใช้ระบบ TSU-Learning ระบบใหม่
 

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงระบบ TSU-Learning ซึ่งสามารถใช้งานกับอุปกรณ์แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นทางสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอกำหนดการใช้งานระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 หากมีข้อขัดข้องและปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่องานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือ นายวุฒิพร  เรืองเนียม นายสุวรรณ  โชติการ และนางสาวกนกวรรณ  จินดามณี โทร 4402-4404 หรือ moodle@tsu.ac.th , tsu_learning@hotmail.com