Site news

ข้อมูลเพิ่มถอน เทอม 2/2557 เชื่อมโยงเข้าระบบเรียบร้อย

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเพิ่มถอน เทอม 2/2557 เชื่อมโยงเข้าระบบเรียบร้อย
โดย ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ - จันทร์, 26 มกราคม 2015, 3:51PM
 

นิสิต ที่ Login เข้าใช้งานระบบแล้วไม่มีรายวิชา ให้ออกจากระบบ แล้ว Login ใหม่อีกครั้ง


สอบถามการใช้งานเพิ่มเติม

โทร. 4402-4404
E-mail : moodle@tsu.ac.th