Site news

ข้อมูลการลงทะเบียน เทอม 2/2557 เชื่อมโยงเข้าระบบแล้ว

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลการลงทะเบียน เทอม 2/2557 เชื่อมโยงเข้าระบบแล้ว
โดย ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ - อังคาร, 13 มกราคม 2015, 4:19PM
 


นิสิต ที่ Login เข้าใช้งานระบบแล้วไม่มีรายวิชา ให้ออกจากระบบ แล้ว Login ใหม่อีกครั้ง
นิสิตที่ลงทะเบียนในช่วงเพิ่มถอน ระบบจะอัพเดทข้อมูลอีกครั้งหลังช่วงเพิ่มถอนเสร็จ


สอบถามการใช้งานเพิ่มเติม

โทร. 4402-4404
E-mail : moodle@tsu.ac.th