Site news

ข้อมูลการลงทะเบียนหลังการเพิ่ม-ถอน เทอม 2/2556 เชื่อมโยงเข้าระบบแล้ว

 
Picture of ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลการลงทะเบียนหลังการเพิ่ม-ถอน เทอม 2/2556 เชื่อมโยงเข้าระบบแล้ว
 

นิสิต ที่ Login เข้าใช้งานระบบแล้วไม่มีรายวิชา ให้ออกจากระบบ แล้ว Login ใหม่อีกครั้ง

 
สอบถามการใช้งานเพิ่มเติม

โทร.
 4545 ,4402
E-mail : moodle@tsu.ac.th,tsu_learning@hotmail.com