Site news

ข้อมูลการลงทะเบียน เทอม 1/2557 เชื่อมโยงเข้าระบบแล้ว

 
Picture of ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลการลงทะเบียน เทอม 1/2557 เชื่อมโยงเข้าระบบแล้ว
 

นิสิต ที่ Login เข้าใช้งานระบบแล้วไม่มีรายวิชา ให้ออกจากระบบ แล้ว Login ใหม่อีกครั้ง


สอบถามการใช้งานเพิ่มเติม

โทร. 4402-4404
E-mail : moodle@tsu.ac.th