Site news

แจ้งเรื่องการเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนใหม่

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
แจ้งเรื่องการเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนใหม่
โดย ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ - พฤหัสบดี, 10 มกราคม 2019, 3:18PM
 

เรียนอาจารย์ผู้ใช้งานรายวิชาทุกท่าน เนื่องจากการเชื่อมโยงไปยังระบบทะเบียนใหม่ อาจจะมีข้อมูลบางส่วนของท่านตกหล่น หากต้องการสื่อและข้อมูลเดิมของท่าน กรุณาติดต่อ 4204