ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์นี้  เป็นตัวอย่างบทเรียนที่ งานผลิตและพัฒนา e-Learning ได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

วิชา
Media Type
   รายวิชาเคมี 2
   รายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
   รายวิชาไอคิโด
   รายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร
    รายวิชายูโด
   รายวิชากระบี่กระบอง
   รายวิชาหัวข้อทางสถิติ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย
   รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
   รายวิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ
   รายวิชา ประวัติการดนตรีไทย
   รายวิชา บัญชี 221
   รายวิชาอนามัยโรงเรียน
<< กลับไปอ่านหน้าที่ 2

 

หมายเหตุ    หากอาจารย์ท่านใด มีความประสงค์ที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน์
 สามารถติดต่อได้ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 4545 , 4402 , 4403 หรือ E-mail : apilak@tsu.ac.th,tsu_learning@hotmail.com


สำนักคอมพิวเตอร์    มหาวิทยาลัยทักษิณ