ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์นี้  เป็นตัวอย่างบทเรียนที่ งานผลิตและพัฒนา e-Learning ได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

วิชา
Media Type
   รายวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
   รายวิชาวิวัฒนาการแนวคิดเศรษฐกิจ
   รายวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องต้น
   รายวิชาระบบเกษตรเบื้องต้น
   รายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
    รายวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
   รายวิชาการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
   รายวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
   รายวิชากฎหมายครอบครัว (นต 349)
   รายวิชาความร้อนและอุณหพลศาสตร์
   รายวิชาอักษรยาวี 1
   
<< กลับไปอ่านหน้าที่ 1

 

หมายเหตุ    หากอาจารย์ท่านใด มีความประสงค์ที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน์
 สามารถติดต่อได้ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 4545 , 4402 , 4403 หรือ E-mail : apilak@tsu.ac.th,tsu_learning@hotmail.com


งานผลิตและพัฒนา e-Learning    สำนักคอมพิวเตอร์    มหาวิทยาลัยทักษิณ