บทที่ 2  การหมั้น          การที่ ชาย  หญิง  จะทำการสมรส เป็น  สามี ภริยากันนั้น   จะมีการหมั้นกันก่อนก็ได้   หรือ จะไม่หมั้นก็ได้ จะทำการสมรสกันทีเดียวก็ได้ ไม่มี
กฎหมายบังคับว่า  จะต้องมีการหมั้นก่อน  แล้วจึงจะสมรสกันได้    ดังนั้น  กฎหมายจึงได้บัญญัติอายุของชายหญิงที่จะสามารถจะทำการหมั้นกันได้
ไว้เท่ากับอายุของชายหญิงที่จะสามารถทำการสมรสเป็น  สามี ภริยากัน  แต่ถ้ามีการหมั้น ก็ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายว่าด้วยการหมั้น

       ขอบเขตหรือเนื้อหาสาระของการหมั้น

        1. ความหมายของการหมั้น

        2. คู่สัญญาในการหมั้น

        3. เงื่อนไขการหมั้น

        4. ผลของสัญญาหมั้น

        5. การสิ้นสุดสัญญาหมั้น


 

พัฒนาโดย งานผลิตและพัฒนา E- Learning สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ