ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์นี้  เป็นตัวอย่างบทเรียนที่ งานผลิตและพัฒนา e-Learning ได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

วิชา
Media Type
   รายวิชาทักษะการสอนกรีฑา
   รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
   รายวิชาอังกฤษ 2
   รายวิชาการอ่าน
   รายวิชาการพัฒนาชนบทไทย
    รายวิชาการสื่อสารข้อมูล
   รายวิชาไวยากรณ์ 1
   รายวิชาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   รายวิชาสรีระเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภาวะการทำงาน
   รายวิชาการอ่านเชิงวิชาการ
    รายวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบันเศรษฐกิจ

 

หมายเหตุ    หากอาจารย์ท่านใด มีความประสงค์ที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน์
 สามารถติดต่อได้ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 4545 , 4402 , 4403 หรือ E-mail : apilak@tsu.ac.th,tsu_learning@hotmail.com


สำนักคอมพิวเตอร์    มหาวิทยาลัยทักษิณ