0302711 ทฤษฎีองค์การและการประยุกต์ทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
Organizational Theories and Application in Education Administration
ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา บริบทและแนวโน้มการจัดการการศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม เน้นบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม เทคนิคและกลยุทธ์ในการบริหารการศึกษา วิเคราะห์และประเมินปัญหาการบริหารการศึกษาและการจัดองค์การทางการศึกษา การตัดสินใจเพื่อบริหาร
Theories, principles, process and functions in administration; innovations and information technology for administration; legal provisions related to school administrations and educational administrations; context and trend in educational management; applying theories, principles and administrative process to context, macro environment and society focusing on multicultural society; techniques and strategies in educational administration; analyze and evaluate the educational administration problems; and decision making in administration.