หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  ()
รายวิชาทั้งหมด 
สัมมนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ
การสอบประมวลความรู้วิชาเอก
การสอบประมวลความรู้พื้นฐาน
การสอบประมวลความรู้พื้นฐาน
การสอบประมวลความรู้วิชาเอก
สัมมนาและศึกษาดูงาน
การประเมินนโยบาย แผนและโครงการ
การบริหารจัดการตามนโยบายและแผน
การวางแผนและบริหารโครงการ
การกำหนดนโยบายสังคม
ทฤษฎีสังคมกับการพัฒนาสังคม
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม 2
สังคมศาสตร์กับการพัฒนาสังคม
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม 1
การเปรียบเทียบวิเคราะห์ภาษา
ประชากรศึกษา