หน้า:  1  2  3  4  5  6  ()
รายวิชาทั้งหมด 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาสังคม
อนาคตวิทยาและการวิจัยอนาคต
ดุษฎีนิพนธ์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ
การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิทยานิพนธ์
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
วิทยานิพนธ์
สัมมนาและศึกษาดูงาน
การประเมินนโยบาย แผน และโครงการ
สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคม
การวางแผนและการบริหารจัดการตามนโยบายและแผน
ภาคนิพนธ์
วิทยานิพนธ์
กฎหมายกับนโยบายและการวางแผนสังคม
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
สังคมศาสตร์กับการพัฒนาสังคม
การกำหนดนโยบายสังคม