หน้า: ()  1 ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...37   ()
รายวิชาทั้งหมด 
การศึกษาอิสระ
สัมมนาการตลาด
การวิจัยตลาด 1
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การภาษีอากร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
การจัดการสินค้า
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจการค้าปลีก
การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
การตลาดระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
การจัดการช่องทางการตลาด
การจัดการการตลาด