หน้า: ()  1 ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...27   ()
รายวิชาทั้งหมด 
ศิลปะการแสดงหุ่น
นาฏศิลป์ทักษิณประยุกต์
นาฏศิลป์ไทย (รำเดี่ยวมาตรฐาน)
เพลงพื้นบ้านไทยภาคใต้ในการแสดงโนรา
โนรา 2 (การรำสิบสองท่า)
การฝึกงาน
สหกิจศึกษา
ศิลปะการแสดงนิพนธ์
การศึกษาเฉพาะกรณี
การวิจารณ์การแสดง
กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง
การกำกับการแสดงละครเวทีเบื้องต้น
ดนตรีประกอบการแสดงละคร
การละคร 6 (ละครและการละเล่นพื้นบ้าน)
การละคร 7 (ละครการเมืองภาคใต้)
นาฏศิลป์ไทย 5 (หน้าพาทย์)
นาฏศิลป์ไทย 6 (รำเป็นชุดเป็นตอน 2)
การออกแบบท่ารำเต้น
การละคร 4 (การเขียนบทละคร 2)
การละคร 5 (การกำกับการแสดง)