หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...68   ()
รายวิชาทั้งหมด 
การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การบริหารและการจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
หลักการและทฤษฎีการออกแบบสาร
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
การประเมินแผน โครงการและหลักสูตร
สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยและประเมิน
กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการทางปัญญา
ทักษะและการสอนว่ายน้ำ
ดุษฎีนิพนธ์
การพัฒนาหลักสูตร
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา 1
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
โสตทัศนศึกษา
จิตวิทยาทั่วไป
บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต
การประเมินทางการศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้