หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...100   ()
รายวิชาทั้งหมด 
การสอนภาษามลายู 1
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนภาษา
ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 2
ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 1
วรรณกรรมวิจารณ์
การแปลวรรณกรรม
การแปลงานเฉพาะด้าน
วรรณกรรมมลายูอิงประวัติศาสตร์
นิทานปันหยีมลายู
วรรณกรรมอาเซียน
วรรณกรรมมลายูถิ่น
การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมมลายู
วาทการมลายู
คติชนวิทยามลายู
การศึกษาวรรณคดีเชิงเปรียบเทียบ
วรรณกรรมมลายูสำหรับเด็ก
กวีนิพนธ์มลายูสมัยใหม่
กวีนิพนธ์มลายูขนบนิยม
ภาษามลายูในบริบททางสังคม
ภาษามลายูถิ่นปาตานี 2