You are not logged in. (Login)

Skip Main Menu
-
Skip Course categories

ข่าวและประกาศ

Picture of ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลการลงทะเบียนหลังการเพิ่ม-ถอน เทอม 2/2556 เชื่อมโยงเข้าระบบแล้ว
by ผู้ดูแลระบบ - Tuesday, 5 November 2013, 09:09 AM
 
นิสิต ที่ Login เข้าใช้งานระบบแล้วไม่มีรายวิชา ให้ออกจากระบบ แล้ว Login ใหม่อีกครั้ง

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติม

โทร.
 4545 ,4402
E-mail : moodle@tsu.ac.th,tsu_learning@hotmail.com
Picture of ผู้ดูแลระบบ
กำลังเชื่อมโยงข้อมูลการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
by ผู้ดูแลระบบ - Monday, 4 November 2013, 01:30 PM
 
ระบบจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 5 พฤศจิกายน 2556
Picture of ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลการลงทะเบียนหลังการเพิ่ม-ถอน เทอม 1/2556 เชื่อมโยงเข้าระบบแล้ว
by ผู้ดูแลระบบ - Thursday, 20 June 2013, 04:35 PM
 

นิสิต ที่ Login เข้าใช้งานระบบแล้วไม่มีรายวิชา ให้ออกจากระบบ แล้ว Login ใหม่อีกครั้ง


สอบถามการใช้งานเพิ่มเติม

โทร.
4545 ,4402
E-mail : moodle@tsu.ac.th,tsu_learning@hotmail.com


TSU Learning
Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 Today Tuesday, 25 October 25 26 27 28 29
30 31      
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None