Site news

Picture of ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
แจ้งเรื่องการเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนใหม่
 

เรียนอาจารย์ผู้ใช้งานรายวิชาทุกท่าน เนื่องจากการเชื่อมโยงไปยังระบบทะเบียนใหม่ อาจจะมีข้อมูลบางส่วนของท่านตกหล่น หากต้องการสื่อและข้อมูลเดิมของท่าน กรุณาติดต่อ 4204

Picture of ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
แจ้งเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบทะเบียน
 

ระบบจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบทะเบียนหลังวันที่ 7 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการเพิ่ม-ถอนรายวิชา

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 4402 4204