Site news

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
แจ้งปิดระบบ TSU e-Learning
โดย ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ - จันทร์, 5 กุมภาพันธ์ 2018, 1:20PM
 

เนื่องวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น. สำนักคอมจะปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อมหม้อแปลง จึงขอปิดระบบในวันและเวลาดังกล่าว 

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเพิ่มถอน เทอม 1/2558 เชื่อมโยงเข้าระบบเรียบร้อย
โดย ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ - พฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2017, 2:40PM
 

นิสิต ที่ Login เข้าใช้งานระบบแล้วไม่มีรายวิชา ให้ออกจากระบบ แล้ว Login ใหม่อีกครั้ง


สอบถามการใช้งานเพิ่มเติม

โทร. 4402-4404