Site news

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเพิ่มถอน เทอม 1/2558 เชื่อมโยงเข้าระบบเรียบร้อย
โดย ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ - พฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2017, 2:40PM
 

นิสิต ที่ Login เข้าใช้งานระบบแล้วไม่มีรายวิชา ให้ออกจากระบบ แล้ว Login ใหม่อีกครั้ง


สอบถามการใช้งานเพิ่มเติม

โทร. 4402-4404

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
การอัพโหลดไฟล์ในระบบ TSU Learning
โดย ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ - อังคาร, 30 สิงหาคม 2016, 10:43AM
 

ไฟล์ที่จะทำการอัพโหลดเข้าสู้ระบบ TSU Learning ได้ต้องมีลักษณะดังนี้

1. มีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 20 mb
2. ชื่อของไฟล์ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น